Poznaj nasz program: Gwarancja satysfakcji w 60 dni

Regulamin

Regulamin serwisu LAMILU.PL

 

1. Postanowienia ogólne

1.1  Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego lamilu.pl, którego podstawowym celem jest prezentacja ofert oraz sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

1.2  Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego lamilu.pl jest akceptacja treści regulaminu.

1.3  Szczegółowe zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych usług (np. usług płatniczych) może zostać określony w odrębnych regulaminach pomiotów trzecich.

2. Definicje

2.1  Administrator – podmiot  prowadzący serwis internetowy lamilu.pl, którym jest La Milu Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem; ul. Krzywickiego 34 (02-078 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000556777, NIP: 7010483156, REGON: 361482255 (kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł);

2.2.  Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.lamilu.pl prezentujący jego Użytkownikom zaproszenia do składania ofert oraz umożliwiający jego Użytkownikom składanie Zamówień na Produkty;

2.3.  Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

2.4.  Użytkownik – jakakolwiek osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Serwisu;

2.5.  Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników, szczegółowo opisany w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”;

2.6.  Produkt – jakikolwiek towar lub usługa opisana w Serwisie, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem;

2.7.  Sprzedający – Administrator oferujący możliwość realizacji Zamówienia na Produkty oraz zawarcia i realizację Umowy;

2.8.  Umowa – umowa sprzedaży konsumenckiej na odległość zawierana w momencie przyjęcia przez Sprzedającego oferty zakupu Produktu zgodnie z Zamówieniem Użytkownika;

2.9.  Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zakupu Produktu.

3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu 

3.1.  Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.

3.2.  Użytkownik składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę swojego opiekuna prawnego na złożenie Zamówienia.

3.3.  Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, FireFox, Google Chrome, Safari.

3.4.  W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności w Serwisie niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, lub też cookies.

3.5.  Na stronach Serwisu mogą być publikowane reklamy. Publikacja reklam odbywa się na podstawie odpowiedniego zamówienia emisji reklam oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnym regulaminie lub umowie o świadczenie usług reklamowych.

3.6.  Wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści umieszczanych w Serwisie, w tym także prawa do układu i kompozycji tych treści, jak również prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe oraz inne prawa ochronne, dotyczące treści umieszczanych w Serwisie, przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim, od których Administrator uzyskał odpowiednie licencje.

3.7.  Ze względu na przysługujące Administratorowi lub uprawnionym podmiotom trzecim autorskie prawa majątkowe kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek treści umieszczanych w Serwisie wymaga wyraźnej zgody Admisntratora.

3.8.  Administrator dołoży starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Administrator dołoży również starań by przez stosowną informację na stronie głównej Serwisu informować Użytkownik na bieżąco o wszelkich przerwach technicznych, awariach i błędach w Serwisie.

4. Prezentacja Produktów w Serwisie

4.1.  Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajdujące się w Serwisie stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników. Wspomniane dane nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego.

4.2.  Produkty prezentowane w Serwisie dostarczane są w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Złóż zamówienie” Serwisu.

Za zamówione Produkty można płacić w sposób opisany w zakładce FAQ” Serwisu.

4.3.  W razie wątpliwości co do cech Produktów Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub numeru telefonu prezentowanych na głównej stronie Serwisu.

4.4.  Ceny Produktów są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy w przypadku dostawy poza granice Polski do krajów Unii Europejskiej (koszt dostawy na terenie Polski wliczony jest w cenę Produktu).

4.5.  Administrator zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość Produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

4.6.  Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych Produktów.

5. Składanie Zamówień i ich realizacja

5.1  W celu złożenia zamówienia na Produkty Użytkownik zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

5.2.  Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę nabycia Produktu i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5.3.  Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Administratora jest podanie przez Użytkownika wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imienia i nazwiska (nazwy) Użytkownika, pełnego adresu zamieszkania/siedziby, nr telefonu oraz adresu e-mail.

5.4.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja treści Regulaminu.

5.5.  Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny ze złożeniem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Produkty oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem Zamówienia. Po wybraniu tej opcji Zamówienie nie może zostać zmienione ani też zostać połączone z innym zamówieniem.

5.6.  Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

5.7.
 Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia Zamówienia zostaje zawarta miedzy Administratorem (jako Sprzedającym) a Użytkownikiem (jako Kupującym) Umowa. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

5.8.  O aktualnie szacowanym terminie realizacji Umowy Administrator informuję w Serwisie w momencie składania Zamówienia. Sztandarowy czas przekazania zamówionych Produktów do wysyłki wynosi 3 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty za Produkty, a w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem – od daty zawarcia Umowy.

5.9.  Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Użytkownika wyrażone w Zamówieniu wybranie odpowiedniej opcji. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Użytkownika numeru NIP (przedsiębiorcy) lub numeru PESEL (osoby fizyczne). Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

6. Płatności oraz dostawa Produktów

6.1.  Użytkownik uiszcza cenę sprzedaży za zamówione Produkty i przesyłkę w jeden z dostępnych przy składaniu Zamówienia sposobów: szybkim przelewem internetowym lub „za pobraniem” tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.

6.2.  Zamówione Produkty Administrator wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.3.  Użytkownik uiszcza koszty dostawy przesyłki poza granice Polski według cennika umieszczonego w zakładce „FAQ” Serwisu.

6.4.  W przypadku, gdy dostawa nie może zostać zrealizowana z winy Użytkownika (błędny adres, odmowa przyjęcia), Administrator zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika kosztami ponownego transportu.

6.5.  Przed odbiorem przesyłki Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

6.6.  W przypadku nieodebrania przez Użytkownika przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Administrator ponownie wyśle Użytkownikowi zamówione Produkty w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Użytkownika informacji o uszkodzonej przesyłce.

6.7.  W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Użytkownika informacji o niedoręczeniu zamówionych Produktów, Administrator zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 15 dni roboczych od dnia potwierdzeni zaginięcia przesyłki.

7. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

7.1.  W chwili złożenia Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych w Zamówieniu danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail. Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

7.2.  Dane osobowe Użytkownika podane w Zamówieniu przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy oraz w innych dopuszczalnych prawem celach. 

7.3.  Administrator stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, w tym również zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.4.  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Serwisu poprzez wysłanie Administratorowi na jego oficjalny adres e-mail umotywowanego oświadczenia.

7.5.  Administrator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu mogą być używane przez Administratora tzw. pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać funkcjonalności i treść Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Uzyskane przez Administratora informacje cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików  cookies, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, a dostęp do niektórych funkcjonalności zablokowany.

7.6.  Administrator może zbierać zdepersonalizowane informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te zbierane są w celu usprawniania istniejących funkcjonalności Serwisu oraz wprowadzania nowych funkcjonalności, a ponadto na potrzeby tworzenia bazy danych i raportów na temat działań Użytkowników dokonywanych w ramach Serwisu, które mogą być udostępniane zainteresowanym podmiotom.

8. Odpowiedzialność

8.1.  Administrator nie odpowiada za skutki niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce.

8.2.  Administrator nie odpowiada za wadliwą realizację dostawy Produktu w oparciu o błędne dane podane przez Użytkownika w Zamówieniu,

8.3.  Pomimo dołożenia przez Administratora wszelkich starań by Serwis funkcjonował bez żadnych zakłóceń, mogą zdarzyć się czasowe niedostępności Serwisu lub konkretnych jego funkcjonalności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe niedostępności Serwisu lub konkretnych funkcyjności wywołane awarią sprzętu lub oprogramowania bądź też  dokonywaniem zmian lub ulepszeń w Serwisie.

8.4.  O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą w miarę możliwości informowani na bieżąco na głównej stronie Serwisu.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1.  Administrator zobowiązany jest dostarczyć/wydać Produkty niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Użytkownik zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności Produktu z Umową Użytkownik powinien zgłosić Administratorowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@lamilu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 2.1 Regulaminu.

9.2.  Reklamacje dotyczące brakujących Produktów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

9.3.  Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Produkty. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

9.4.  W przypadku Produktu niezgodnego z Umową Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Administrator nie wymieni Produktu wadliwego albo nie usunie wady, Użytkownik może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Użytkownik będący konsumentem może także zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady zażądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób
wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.

9.5.  Użytkownik, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od Umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada zakupionych Produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego korzystania z nich.

9.6.  Reklamowane Produkty należy dostarczyć na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 2.1. Regulaminu wraz z pisemną reklamacją przedstawiającą powodu jej złożenia. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.

9.7.  Administrator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

9.8.  W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia Produktu z winy Użytkownika, Administrator nie zwróci Użytkownikowi uiszczonej ceny za towar.

10. Odstąpienie od Umowy i zwrot Produktów

10.1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu  odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedającego, Sprzedający zwróci konsumentowi całość otrzymanej od niego płatności za zwrócony Produkt. Za „konsumenta” rozumie się osobę fizyczną zawierającą Umową niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.2.  Użytkownik Kupujący może odstąpić od części lub całości zamówionych Produktów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produktu „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres poczty elektronicznej bok@lamilu.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 2.1 Regulaminu.

10.3.  Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktu przed jego upływem.

10.4.  Zwrócone Produkty Administrator przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Użytkownika w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.5.  Użytkownik zwraca Produkt z dowodem jego zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

10.6.  Użytkownik pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktów.

10.7.  Wszelkie zwracane Produkty należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres Administratora wskazany w pkt. 2.1 Regulaminu.

10.8.  Administrator zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane Produkty, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu ich przesłania do Administratora.

10.9.  Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.

10.10.   Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

10.10.1.  w których przedmiotem Umowy są Produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Użytkownik był informowany przy składaniu Zamówienia;

10.10.2.  w których przedmiotem Umowy są Produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, a które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

11. ZWROT KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU „GWARANCJA SATYSFAKCJI”

11.1  Z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt. 11.2. poniżej, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji satysfakcji na Produkty zakupione za pośrednictwem Serwisu polegającej na możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów zakupu w przypadku gdy Kupujący nie jest zadowolony z efektów korzystania z Produktu.

11.2. Kupujący może ubiegać się o zwrot kosztów zakupu Produktu wyłącznie w sytuacji łącznego spełnienia poniższych warunków:

11.2.1. wniosek o zwrot kosztów zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty sprzedaży Produktu widniejącej na paragonie obejmującym ten Produkt, którego oryginał zostanie załączony do wniosku;

11.2.2. we wniosku o zwrot kosztów zostanie wskazany rachunek bankowy do dokonania zwrotu kosztów zakupu Produktu wskazanego w paragonie;

11.2.3. do wniosku o zwrot kosztów powinno zostać załączone puste opakowanie Produktu zużytego przez Kupującego a wskazanego w paragonie;

11.2.4. do wniosku o zwrot kosztów powinno zostać załączone pismo, w którym Kupujący opisze (min. 3 zdania) w jaki sposób stosował dany Produkt i dlaczego nie jest zadowolony z jego efektów.

11.3. W ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku spełniającego warunki opisane w pkt. 11.2. powyżej, Sprzedający podejmie decyzję o zwrocie Kupującemu kosztów zakupu danego Produktu. W przypadku pozytywnej decyzji koszty te powiększone zostaną o wykazane przez Kupującego koszty przesyłki wniosku wraz załącznikami do Sprzedającego i przelana na rachunek bankowy Kupującego wskazany we wniosku.

 

12. Postanowienia końcowe

12.1  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych w  Serwisie, do dyspozycji Użytkownika pozostaje dział obsługi klienta, z którym można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail wskazanych głównej stronie Serwisu.

12.2. Regulamin jest udostępniany na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin może być również udostępniony Użytkownikowi w odpowiedzi na prośbę skierowane do Administratora na jego oficjalny adres e-mail.

12.3  Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, jednakże przy zachowaniu wszelkich praw nabytych przez Użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie.

12.4.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumentów, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach Serwisu.